Upoluj Roczne Zakupy!

Co powiecie na darmowy shopping przez cały rok? Teraz to możliwe! Do 16 czerwca robiąc zakupy w naszym Centrum, możecie wygrać karty zakupowe o wartości:

12 000 zł

1000 zł

500 zł

Zapraszamy!

 

 

               REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO

pod nazwą ,,UPOLUJ ROCZNE ZAKUPY”

w Factory w Ursusie

 

 

 1. Postanowienia ogólne regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”)

 

 1. Organizatorem konkursu promocyjnego „Upoluj roczne zakupy” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Neinver Asset Management, z siedzibą w Warszawie, nr NIP 1070015059 (zwany dalej „Organizatorem”).

 

 1. Konkurs prowadzony jest w Factory Ursus, przy ul. Plac Czerwca 1976 roku 6 w Warszawie (zwanym dalej „Centrum”).

 

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 maja 2018 r. od godz.10:00 i trwa do 16 czerwca 2018 r. do momentu rozdania Nagród, jednak nie później niż do godziny 20:00.

 

 1. Punkt Obsługi Konkursu, zlokalizowany jest na terenie pasażu Centrum i jest czynny od 25 maja do 16 czerwca  2018 r., od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 – 21:00, w piątki w godzinach 10:00 – 22:00, soboty w godzinach 09:00 – 22:00 oraz w niedziele handlowe w godzinach 09:00 – 20:00. W dniu 16 czerwca 2018 r. Punkt Obsługi Konkursu będzie czynny w godzinach 09:00-15:30.

 

 1. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 16 czerwca 2018 r., rozpocznie się o godzinie 16:00 na scenie głównej ustawionej w pasażu Centrum bezpośrednio przy Punkcie Obsługi Konkursu ( zwany dalej ,,Finałem’’ ) i trwać będzie do momentu rozdania Nagród, jednak nie później niż do godziny 20:00.

 

 1. Konkurs ma formę otwartą i nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późniejszymi zmianami).

 

2.         Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem pkt. 2.2.3.), a które w okresie trwania Konkursu (dnia 16 czerwca 2018 r., najpóźniej do godziny 14:30) dokonały w wyznaczonych sklepach/punktach usługowych, (zwanych dalej „Sklepami”) na terenie Centrum zakupów za minimalną kwotę w wysokości 200 PLN (słownie: dwieście złotych) brutto, w jednym lub maksymalnie dwóch różnych sklepach. Dokonanie przedmiotowych zakupów winno być potwierdzone otrzymaniem paragonu fiskalnego potwierdzającego te zakupy (zwanego dalej „Paragonami”). Jeden zakup równoznaczny jest z otrzymaniem jednego Paragonu. Oznacza to, że łączna (z zastrzeżeniem treści zdania poprzedniego) wartość zakupu uprawniająca do wzięcia udziału w Konkursie wynosi minimum 200 PLN (słownie: dwieście złotych) brutto, na jednym lub maksymalnie na dwóch różnych Paragonach. Każdy Uczestnik ma prawo wziąć udział w Konkursie wielokrotnie w ciągu każdego dnia jego trwania.

 

 1. Za zakupy zrobione łącznie za co najmniej 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych i 00/100) brutto do 399,99 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 99/100) brutto na jednym lub maksymalnie dwóch różnych Paragonach, Uczestnik otrzymuje jedną szansę na typowanie wagi guzików wystawionych w gablocie. Za zakupy zrobione łącznie za co najmniej 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych i 00/100) brutto do 599,99 PLN (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 99/100) brutto na jednym lub maksymalnie dwóch różnych Paragonach, Uczestnik otrzymuje dwie szanse na typowanie wagi guzików wystawionych w gablocie. Za zakupy zrobione łącznie za co najmniej 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych i 00/100) brutto do 799,99 PLN (słownie siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 99/100) brutto na jednym lub maksymalnie dwóch różnych Paragonach, Uczestnik otrzymuje trzy szanse na typowanie wagi guzików wystawionych w gablocie. Za zakupy zrobione łącznie za co najmniej 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych i 00/100) brutto i więcej na jednym lub maksymalnie dwóch różnych Paragonach Uczestnik Konkursu otrzymuje maksymalnie cztery szanse na typowanie wagi guzików wystawionych w gablocie.

 

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Neo Agencji Promocyjnej, właściciele oraz pracownicy sklepów oraz punktów usługowych, pracownicy agencji ochrony oraz pracownicy firm sprzątających i serwisowych, które świadczą usługi na terenie i na rzecz Centrum, pracownicy firmy Neinver Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-832) przy  ul. Żelaznej 28/30, Hostessy zatrudnione przy organizacji Konkursu i inne osoby związane z jej realizacją, a także członkowie rodzin wszystkich ww. osób (tj. ich rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia). Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

 1. Konkursem nie są objęte zakupy/transakcje dokonane na terenie Centrum: w placówkach bankowych, lombardach, aptekach, punktach usług ubezpieczeniowych, punktach pocztowych, salonach samochodowych, kantorze wymiany walut, totalizatorach oraz w punktach LOTTO, a także zakup kart/doładowań telefonicznych/internetowych typu pre-paid, biletów na imprezy kulturalne. Transakcje dotyczące obrotu kruszcami i kamieniami szlachetnymi (w tym wyceny tychże), transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon, internet i inne media) oraz transakcje zapłaty rat kredytu lub pożyczki, dokonane w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek (rachunki) usługi komunalne, RTV, media również nie stanowią podstawy uprawniającej do wzięcia udziału w Konkursie.

 

 1. Nie będą uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Paragony nie będące wydrukami z kas fiskalnych (takie jak faktury imienne na osoby fizyczne lub faktury na firmy) lub nie stwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takie jak potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, umowy przedwstępne i/lub warunkowe, zamówienia, noty zaliczkowe i zadatkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej niż sklep objęty Konkursem, znajdujący się na terenie Centrum.

 

 1. Konkursem nie są objęte zakupy produktów alkoholowych (w tym piwa), wyrobów tytoniowych, e-papierosów. W przypadku, gdy na danym Paragonie widnieć będą pozycje dotyczące zakupu powyższych produktów kwoty tych produktów podlegają odjęciu od ostatecznej sumy danego Paragonu; odpowiedzialność dokonania weryfikacji danego Paragonu pod kątem jego zgodności z Regulaminem spoczywa na Uczestniku Konkursu.

 

3.         Zasady Konkursu

 

 1. Uczestnikami Konkursu są osoby, o których mowa w pkt. 2.2.1. niniejszego Regulaminu, które spełniły wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz w okresie od 25 maja 2018 r. do 16 czerwca 2018 r. spełniły łącznie następujące warunki: 

 

 1. dokonają w okresie trwania Konkursu (z tym zastrzeżeniem, że w dniu 16 czerwca 2018 r., najpóźniej do godziny 14:30) zakupu na kwotę min. 200 PLN (słownie: dwieście złotych i 00/100) brutto w jednym lub maksymalnie 2 (słownie: dwóch) różnych sklepach na terenie Centrum (z zastrzeżeniem treści pkt. 2 Regulaminu),
 2. w dniu dokonania zakupu udadzą się do Punktu Obsługi Konkursu,
 3. wskażą szacunkową wagę guzików znajdujących się w przezroczystej gablocie umieszczonej w Punkcie Obsługi Konkursu (szacunkowa waga guzików powinna być określona w kilogramach, do dwóch miejsc po przecinku),
 4. przedstawią Hostessie w Punkcie Obsługi Konkursu oryginał Paragonu celem oznakowania, opieczętowania oraz wpisania na odwrocie Paragonu typowanej przez Uczestnika wagi guzików.

 

 1. Opieczętowane i oznakowane oryginały Paragonów, na których odwrocie znajduje się wpisana typowana przez Uczestnika waga guzków należy zachować do dnia Finału tj. do dnia 16 czerwca 2018 r.

 

 1. Dnia 16 czerwca 2018 r. podczas Finału, w przypadku wyczytania przez Konferansjera wagi guzików, która uprawnia do odbioru Nagrody, okazać Komisji oryginalny, opieczętowany i oznaczony Paragon, na którym znajduje się wpisana waga guzików w kilogramach, do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Towary/usługi, zakupione w trakcie trwania Konkursu, które uprawniały do wzięcia udziału w Konkursie, mogą podlegać zwrotowi do ich sprzedawcy pod warunkiem, że Uczestnik zwróci otrzymaną za nie uprzednio Nagrodę. Nagrodę należy zwrócić do Dyrekcji Centrum.

 

 1. Paragon podlegający opieczętowaniu i oznakowaniu, uprawniający do wzięcia udziału w Konkursie musi spełniać następujące warunki:

 

 1. musi być oryginalny, czytelny, nie może być uszkodzony, przekreślony, zamazany,
 2. data i godzina zakupu oraz wystawienia Paragonu musi przypadać na okres trwania Konkursu tzn. być wystawiony w okresie od dnia
  25 maja 2018 r., do dnia 16 czerwca 2018 r. Od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 15 czerwca 2018 r. w godzinach od poniedziałku do czwartku 10:00 – 21:00, piątek 10:00–22:00, soboty 09:00–22:00 oraz w niedziele handlowe 09:00 – 20:00 Wyjątek stanowią Paragony wystawione w dniu 16 czerwca 2018 r., których godzina wystawienia honorowana jest do 14:30 (z uwzględnieniem postanowień pkt. od 3.3.1. do 3.3.4., niniejszego Regulaminu),
 3. musi posiadać datę zakupu taką samą jak dzień, w którym został przedłożony do opieczętowania i oznakowania w Punkcie Obsługi Konkursu,
 4. winien być wystawiony w sklepie znajdującym się na terenie Centrum
  (z wyłączeniem placówek wyszczególnionych w pkt. 2.2.4. i pkt. 2.2.6. niniejszego Regulaminu).

 

 1. Nagrody i ich odbiór

 

 1. Nagrodami w Konkursie są:

 

Nagroda I stopnia: 1 karta przedpłacona o wartości 12 000,00 PLN oraz kubek z logo Factory wraz z ekwiwalentem należnego podatku dochodowego. Zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 51 poz. 307 z późn. zm.). Powyższy podatek, zostanie odprowadzony przez Organizatora jako podatek należny od zwycięzcy do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

 

Nagroda II stopnia: 1 karta przedpłacona o wartości 1 000,00 PLN oraz kubek z logo Factory

 

Nagroda III stopnia: 1 karta przedpłacona o wartości 500,00 PLN oraz kubek z logo Factory

 

Fundatorem Nagród jest Neptune Ursus z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 28/30

 

 1.      Całkowita wartość puli Nagród wynosi 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście  tysięcy złotych) brutto.

 

 1.      Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi łącznie 3 (słownie: trzy) sztuki.

 

 1.      Zwycięzcy Uczestnicy zostaną wyłonieni w dniu 16 czerwca 2018 r. podczas Finału, który rozpocznie się o godz. 16:00 na scenie głównej ustawionej w pasażu Centrum bezpośrednio przy Punkcie Obsługi Konkursu. Wyłonienie zwycięskich Uczestników nastąpi po opróżnieniu gabloty, zważeniu guzików (waga ukaże się na wyświetlaczu wagi), a następnie weryfikacji wśród zgromadzonych Uczestników, którzy z nich wskazali faktyczną wagę guzików, lub wartość najbardziej do niej zbliżoną, z zastrzeżeniem pkt. poniżej.

 

 1.     Od momentu trzykrotnego wyczytania przez Konferansjera faktycznej wagi guzików (wskazanej na wyświetlaczu wagi), każdemu Uczestnikowi przysługuje 1 minuta od ostatniego wyczytania tejże wagi na zgłoszenie się, z Paragonem, na którym została wpisana waga wyczytana przez Konferansjera oraz spełniającym wymogi wskazane w pkt 3., na scenę. W przypadku braku takiego zgłoszenia Konferansjer będzie wyczytywał trzykrotnie kolejne najbardziej zbliżone wagi guzików, dając Uczestnikom 1 minutę od ostatniego wyczytania tejże wagi na zgłoszenie się z Paragonem, na którym została wpisana waga wyczytana przez Konferansjera oraz spełniającym wymogi wskazane w pkt 3, na scenę. Wskazane wyczytania kolejnych najbardziej zbliżonych wag guzików będzie trwało do momentu rozdysponowania wszystkich Nagród, nie dłużej jednak niż do godziny 20:00.   

 

 1.      Nagrodę I stopnia otrzyma Uczestnik, który wskazał na Paragonie faktyczną wagę guzików (wskazaną na wyświetlaczu wagi) lub najbardziej zbliżoną do faktycznej wagi guzików oraz w wyznaczonym przez Konferansjera czasie zgłosił się z Paragonem, na którym została wpisana waga guzików wyczytana przez Konferansjera oraz spełniającym wymogi wskazane w pkt 3, na scenę.

 

 1.      Nagrodę II stopnia otrzyma Uczestnik, który wskazał na Paragonie następną w kolejności wagę guzików najbardziej zbliżoną do faktycznej wagi guzików oraz w wyznaczonym przez Konferansjera czasie zgłosił się z Paragonem, na którym została wpisana waga guzików wyczytana przez Konferansjera oraz spełniającym wymogi wskazane w pkt 3, na scenę.

 

 1.      Nagrodę III stopnia otrzyma Uczestnik, który wskazał na Paragonie dalszą w kolejności wagę guzików najbardziej zbliżoną do faktycznej wagi guzików oraz w wyznaczonym przez Konferansjera czasie zgłosił się z Paragonem, na którym została wpisana waga guzików wyczytana przez Konferansjera oraz spełniającym wymogi wskazane w pkt 3, na scenę.

 

 1. Decyzja o ogłoszeniu Zwycięskich Uczestników jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 

 1.  Wyklucza się możliwość wygrania przez jednego Uczestnika więcej niż jednej Nagrody w trakcie Finału Konkursu. Na podstawie jednego Paragonu dopuszcza się odbiór maksymalnie jednej Nagrody.

 

 1. W przypadku nie zgłoszenia się Uczestników po odbiór Nagrody w wyznaczonym czasie, Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu.

 

 1. W przypadku wskazania jednakowej wagi guzików uprawniającej do odbioru Nagrody przez więcej niż jednego z Uczestników, zwycięzcy Uczestnicy zostaną wyłonieni w drodze konkursu wiedzy na temat Factory. Konkurs wiedzy zostanie przeprowadzony przez Organizatora w dniu Finału niezwłocznie po ujawnieniu ich wskazań.

 

 1. Uczestnicy zobowiązani są do obecności podczas Finału a zwycięscy Uczestnicy muszą osobiście odebrać Nagrodę.

 

 1. Nagrody wygrane w Konkursie wydawane są przez Komisję przy scenie po wcześniejszym okazaniu przez Uczestnika oryginalnego, oznakowanego i opieczętowanego Paragonu, spełniającego wymogi niniejszego Regulaminu, potwierdzającego najbardziej trafne oszacowanie wagi guzików, w dniu 16 czerwca 2018 r. w godzinach od 16:00 do 20:00 (chyba, że pula Nagród w Konkursie zostanie rozdysponowana przed godziną 20:00).

 

 1. Zniszczone, nieczytelne, rodzące wątpliwość co do oryginalności Paragony, o których mowa w Pkt. 3.3.5 niniejszego Regulaminu oraz noszące ślady prób zmiany i/lub ze zmienioną szacowaną wagą guzików nie będą uprawniały zwycięskiego Uczestnika do odbioru Nagrody.

 

 1. W chwili odbioru Nagrody Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Protokołu Odbioru Nagrody i podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych celem wydania Nagrody zgodnie z pkt 6.4 i 6.5 Regulaminu oraz do okazania zwycięskiego Paragonu, a także okazania dowodu tożsamości (w przypadku obcokrajowców posiadających karty stałego pobytu) celem weryfikacji danych podanych w Protokole Odbioru Nagrody. Organizator zweryfikuje czy Paragon spełnia wymogi wskazane w pkt 3.

 

 1. Organizator działający jako płatnik podatku dochodowego oświadcza, że Nagrody zostaną wydane zwycięskim Uczestnikom zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016 r., poz. 2032 z późniejszymi zmianami) zaś odpowiedni podatek od wartości Nagród zostanie odprowadzony przez Organizatora, jeżeli będzie wymagany.

 

 1. Zwycięski Uczestnik, który odmowi podpisania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w niezbędnym zakresie traci prawo do odbioru Nagrody.

 

 1. Nagrody które nie zostaną wygrane i wydane Uczestnikom w dniu 16 czerwca 2018 r. do godz. 20:00 - pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

 1. W przypadku, w którym zwycięski Uczestnik nie odbierze Nagrody w dniu 16 czerwca 2018 roku do godziny 20:00, traci on prawo do tej Nagrody. Wiąże się to również z wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

 

 1. Osoby wykluczone na podstawie niniejszego Regulaminu, które pomimo naruszenia warunków Regulaminu odebrały Nagrodę - na wezwanie Organizatora - są zobowiązane do jej zwrotu, na zasadach określonych w tym wezwaniu.

 

 1. Zwycięskim Uczestnikom, którzy wygrali daną Nagrodę nie przysługuje roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

 

 1. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu nieotrzymania Nagrody, które nie zostały im przyznana, są wyłączone.

 

 1. Uczestnik, w tym zwycięski Uczestnik, nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Konkursie na osobę trzecią.

 

 

 1. Realizacja Nagrody I, II, III stopnia

 

 

 1. Zwycięski Uczestnik może zrealizować Nagrodę w terminie od dnia 16 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2019 r. wyłącznie w sklepach i punktach na terenie Centrum.

 

 1. Nagroda nie może być zrealizowana w bankomacie.

 

 1. Nagroda niewykorzystana w terminie wskazanym w pkt. 5.5.1., traci swoją ważność.

 

 1. Ochrona Danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z wydawaniem Nagród oraz w ramach prowadzonego postępowania reklamacyjnego jest Neinver Asset Management Polska Sp. z o. o.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182, z późn. zm.) jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, tj. wydania Nagród i rozpatrywaniu Reklamacji, nie będą̨ podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą̨ przechowywane dłużej niż̇ jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania.
 3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie zwycięskich Uczestników lub Uczestników składających reklamacje.
 4. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i mają prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz stanowi warunek konieczny do realizacji wydania Nagrody, rozliczenia Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 5. Wyrażenie zgody przez Uczestnika będącego zwycięskim Uczestnikiem na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowią Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwycięski Uczestnik wyraża składając podpis na protokole odbioru Nagrody w części zawierającej klauzule informacyjne i klauzule zgody.
 8. Przez wzięcie udziału w Konkursie, osoba biorąca udział w Konkursie oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem, przyjmuje do wiadomości jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

 1. Reklamacje i roszczenia

 

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora, tj. na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: mdomanska@neinver.com z dopiskiem: „Reklamacja Konkursu „Upoluj roczne zakupy w Factory Ursus” - do dnia 25 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu reklamacji na powyższy adres).

 

 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis zdarzenia/sytuacji/przypadku oraz określać przyczynę składanej reklamacji.

 

 1. Każda z reklamacji rozpatrywana jest przez Organizatora w terminie do 7 dni roboczych od daty jej doręczenia do Organizatora.

 

 1. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w treści pisma reklamacyjnego - najpóźniej do dnia 04 lipca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1.     Regulamin Konkursu dostępny jest w sekretariacie Centrum, Punkcie Obsługi Konkursu stronie Factory, tj. www.factory.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 

 1.      Materiały reklamowo-promocyjne związane z Konkursem (lub jego dotyczące) mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy.

 

 1.      Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację.

 

 1.      W razie utraty lub zniszczenia oryginału Paragonu/-ów uprawniających do uczestniczenia w Finale, takiemu Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.

 

 1.     Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu

 

 1.      Organizator zastrzega sobie prawo, iż w przypadku wystąpienia negatywnych skutków działania siły wyższej (zamknięcia granic, stanu wojennego, kataklizmu itp.), Finał może zostać przełożony na inny termin, natomiast w przypadku wystąpienia w dniu Finału innych zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora, godzina jego przeprowadzenia w tym dniu może ulec zmianie. O wszystkich ewentualnych zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani przez hostessy w Punkcie Obsługi Konkursu.

 

Załączniki 1 i 2 dostępne jako PDF, u góry strony.